Vedtægter

Vedtægter for SAKS pr. 11. oktober 2012

§ 1 Navn
Foreningens navn er Studerendes Almene Kirurgiske Selskab (SAKS) og foreningens internationale navn er Surgical Association of Danish Medical Students.

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Københavns Universitet, Panum Instituttet.
Foreningens adresse er SAKS, Blegdamsvej 3C, 2200 København N.

§ 3 Kontingent
Der fastsættes et årligt kontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes på den årlige generalforsamling for alle medlemmer. Kontingent løber 1. septembertil 31. august, uafhængigt af indbetalingsdato, og opkræves pr 1 september og frem. I tilfælde af en ændring det årlige kontingent på den ordinære generalforsamling vil en sådan ændring træde i kræft ved starten af det næste regnskabsår. Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan give dispensation fra ovenstående betalingsdato.
§ 4 Formål
Foreningens formål er at fremme interessen for alle de kirurgiske specialer samt forbedre uddannelsesmulighederne indenfor disse. Derudover er det foreningens hensigt at samarbejde med de kirurgiske søsterforeninger ved de andre Sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark.
§ 5 Arbejdsområder
Foreningens formål søges opfyldt bl.a. gennem kurser og foredrag. Alle møder og arrangementer annonceres i MOK eller gennem andre medier. Der afholdes månedsmøder i løbet af semestret.
Stk. 2. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse og opdatering af retningslinjer for afholdelse af og deltagelse i foreningens arrangementer.

§ 6 Medlemmer:
Som medlemmer optages: Medicinstuderende på danske fakulteter efter indbetaling af det gældende kontingent. Kun disse medlemmer har stemmeret ved foreningens generalforsamling og møder.

§ 7 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og eventuelt op til 3 suppleanter, valgt for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling. Kun medlemmer af foreningen kan vælges til bestyrelsesposter og som suppleanter.
Bestyrelsen skal indeholde følgende poster: formand, kasserer og IT-ansvarlig. Andre poster kan oprettes på anbefaling af den afgående bestyrelse eller hvis de fremmødte på generalforsamlingen ønsker dette.
Bestyrelsen kan f.eks. sammensættes som følgende:
– Formand, der har ansvaret for at koordinere foreningens generelle aktiviteter.
– Næstformand, der har ansvaret for diverse ad hoc opgaver og fondsansøgninger.
– Kasserer, der varetager foreningens økonomi og har ansvar for medlemsregistrering.
– Sekretær, der har ansvar for referat af møder og udsendelse af materiale til medlemmerne.
– IT-ansvarlig, der vedligeholder foreningens hjemmeside.
– Arrangementsansvarlig, der koordinerer foreningens kurser og foredrag.
– PR Ansvarlig, der koordinerer alt reklame for foreningen igennem diverse medier og platforme.
– Udviklings og evaluator ansvarlig, der står for udvikling af nye arrangementer og evaluering af de gamle.
– Tvær basisgruppe koordinator, der varetager samarbejdet på tværs af basisgrupperne på Panum.
Bestyrelsesmedlemmer kan bestride mere end én post, men er kun berettiget til én stemme ved bestyrelsesmøder. Hvervet som formand og kasserer kan ikke varetages af den samme person. Ved tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Bestyrelsen tegner foreningens profil udadtil og repræsenterer foreningen. På månedsmøder aflægger bestyrelsen rapport over foreningens aktiviteter og igangværende projekter. På disse møder har alle medlemmer mulighed for at komme med forslag til foreningens arbejde. Bestyrelsen er koordinerende organ såvel indadtil som udadtil, og har ansvar for og råderet over foreningens udstyr og økonomiske midler. Medlemmer holdes økonomisk ansvarlig for lånt udstyr.
Stk. 3. Hvis medlemmer handler i modstrid med foreningens interesser og bestyrelsens anvisninger, har bestyrelsen ret til at ekskludere disse medlemmer. Dette kræver fuld enighed fra den samlede bestyrelse. Beslutning om eksklusion kan appelleres ved en generalforsamling, hvor den endelige beslutning tages.
Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for, at der udpeges en kontaktperson til eventuelle samarbejdsorganisationer og firmaer.
Stk. 5. Medlemmer af bestyrelsen er forpligtiget til at gemme og videreføre dokumentation for alle oplysninger vedrørende foreningens virke.
Stk. 6. Foreningens økonomi tegnes alene af kassereren, som, på vegne af bestyrelsen, varetager administrationen af foreningens økonomiske midler og adgang til disse, hermed til foreningens bankkonti.

§ 8 Udvalg
Foreningen kan løbende nedsætte udvalg eller delegere opgaver til medlemmer f.eks.: Økonomi/PR-udvalg, der administrerer medlemsregister, kontingent, sponsoraftaler, og tegner foreningens profil udadtil i samarbejde med bestyrelsen eller aktivitetsudvalg, som sørger for afholdelse af foredrag og kurser.
Der opfordres til, at foreningens medlemmer tager selvstændige initiativer, som kan komme foreningen og dens medlemmer til gode. Bestyrelsen skal informeres om eventuelle tiltag og godkende disse.

§ 9 Ordinær generalforsamling
I hvert års oktober måned afholdes ordinær generalforsamling. Indkaldelse sker via MOK eller andre medier med mindst 3 ugers varsel med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Beretning fra nedsatte udvalg
4) Forelæggelse af regnskab
5) Fastlæggelse af næste års kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse
8) Eventuelt
Alle medlemmer har forslagsret på generalforsamlinger.
Stk.2. Alle beslutninger træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt. Der skal ske skriftlig afstemning, hvis mindst ét medlem eller dirigenten ønsker det.
Stk.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med tre fjerdedeles flertal ved afstemning blandt de fremmødte medlemmer.
Stk.4. Regnskabsåret går fra den 1. september til den 31 august.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen skal ske med mindst 1 uges varsel. Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 3 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

§ 11 Foreningens opløsning
Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse med tre fjerdedeles flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk.2. Anvendelse af eventuelle midler fra foreningen skal vedtages på begge de opløsende generalforsamlinger.